Tree of life
 
 
polski??????
filler2

Przepisy dotyczące usuwania oraz pielęgnacji drzew i krzewów

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z późniejszymi zmianami ustawy z 20 lipca 2010 r.

usuwanie drzewKiedy pozwolenie na wycinkę drzewa nie jest wymagane

Usunięcie drzew lub krzewów liczących powyżej 10 lat (przed zmianami ustawy z 2010 r.  były to drzewa powyżej 5 lat) wymaga zezwolenia, nawet jeśli są to samosiejki lub drzewa i krzewy obumarłe. Na zabiegi pielęgnacyjno- sanitarne zezwolenie zaś nie jest wymagane, jednak zakres ich wykonywania został ściśle określony.

Zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;

2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;oglawianie drzew

3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa

Znaczenie tej regulacji zostało zatem ograniczone do korony drzew na terenach zieleni i żadne inne zabiegi poza wskazanymi trzema, nie mogą być w obrębie korony drzewa na terenach zieleni dokonywane.

Jakie zatem sankcje są przewidziane, za dokonywanie zabiegów w obrębie korony innych niż dozwolone? Bezpośrednio żadna sankcja za to nie grozi, ponieważ ustawodawca nie wskazał w ustawie wykonywania niedozwolonych zabiegów w obrębie korony drzewa.

Dopiero gdy w konsekwencji takich zabiegów drzewo zostanie zniszczone, czyn będzie deliktem administracyjnym, za co zostanie wymierzona kara pienieżna.

W praktyce pojawia się często spotykany problem ogławiania drzew. Drzewo po takim okaleczeniu traci szanse na prawidłowy rozwój, a często na przeżycie. Ogławianie nie jest zabiegiem pielęgnacyjnym i jest traktowane jako błąd w sztuce,  ponieważ przy formowaniu korony, drzewo nie może utracić pokroju korony właściwego dla danego gatunku drzewa.  Jeżeli drzewo ogłowione do samego pnia, pozbawione konarów, nie odtworzy korony, to nie ma podstaw do odroczenia na 3 lata terminu płatnośc i wymierzonej kary pieniężnej.

Za  egzekwowanie  powyższego zapisu  ustawy odpowiedzialna jest gmina.

POZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU NIE JEST WYMAGANE w przypadku :

1) wyrębu w lasach;

2) drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody;

3) na plantacjach drzew i krzewów;

4) których wiek nie przekracza 10 lat;

5) drzew usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub ogrodów zoologicznych;

6) drzew usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

7) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

8) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

usuwanie drzewKto wydaje zezwolenia na usunięcie drzewa

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości (nie wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości)

2) właściciela urządzeń, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków, a w przypadku usunięcia drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) zezwolenie wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych.

Warianty decyzji:

1.Odmowa udzielenia zezwolenia

2.Udzielenie zezwolenia:

a. prostego

b. uwarunkowanego:

b1.przesadzeniem drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo

b2.zastąpieniem innymi drzewami lub krzewami w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych

Niedopełnienie przesadzenia lub zastąpienia pociąga za sobą wygaśnięcie decyzji, co pociąga za sobą tę konsekwencję, że usuwającego, który nie dopełnił warunku, należy traktować tak, jakby zezwolenia nie miał, a zatem należy wymierzyć mu pieniężną  karę administracyjną za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia.

Jeżeli zachodzi wątpliwość co do wieku drzewa lub co do stanu zdrowotnego drzewa, czy zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi lub mienia należy dodatkowo wykonać ekspertyzę dendrologiczną.

usuwanie drzewCo powinien zawierać wniosek o wycinkę drzewa

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości

2) tytuł prawny władania nieruchomością,

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Przykładowy formularz wniosku o wycinkę drzewa lub krzewu znajduje się poniżej, jednakże większość gmin udostępnia takie wnioski na swoich stronach internetowych.

Plik do pobrania - formularz wniosku o wycinkę drzewa 

usuwanie drzewW jakich sytuacjach i w jakiej wysokości pobierana jest opłata za usunięcie drzewa lub krzewu

Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.

Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za JEDEN CENTYMETR  OBWODU PNIA  mierzonego na wysokości 130 cm: (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z 25. IX. 2012 r.)

1) 328,34 zł ? przy obwodzie do 25 cm;

2) 498,61 zł? przy obwodzie od 26 do 50 cm;

3) 778,33zł? przy obwodzie od 51 do 100 cm;

4) 1 216,14 zł ? przy obwodzie od 101 do 200 cm;

5) 1 824,21 ? przy obwodzie od 201 do 300 cm;

6) 2 553,88 zł ? przy obwodzie od 301 do 500 cm;

7) 3 283,56 zł ? przy obwodzie od 501 do 700 cm;

8) 4 256,49 zł ? przy obwodzie powyżej 700 cm.

Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami wynosi 243,22 zł.

Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew:

1) 13.16 zł (za 1 cm)- topola, klon jesionolistny, olsza, wierzba, czeremcha amerykańska,

grochodrzew

2) 35,78 zł (za 1 cm)- kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona

3) 87,04 zł (za 1 cm)- dąb, buk, grab,lipa, choina,iglicznia, głóg- forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klony jesionolistnego,  gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki),platan klonolistny, wiąz, cyprysik

4) 328,34 zł (za 1cm)- jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec,miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew

Stawki dla pozostałych drzew określa się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej, wymienionych powyżej.

Współczynnik różnicujący wynika z obwodu. Wycięcie grubszych drzew kosztuje więcej za każdy centrymetr. Oto wartości dla kolejnych zakresów: do 25 cm - 1, 26-50cm - 1,51, 51-100cm - 2,37, 201-300cm: 5,55, 301-500cm - 7,77, 501-700 - 10, powyżej 700cm - 12,96.  

Przykład: w 2013 roku wycinamy świerk pospolity o obwodzie pnia 51 cm. Drzewo należy do grupy drugiej, dla której w 2013 roku opłata bazowa wynosi 35,78 zł. Współczynnik różnicujący dla tego obwodu wynosi 2,37. Pomnóżmy: 51 * 35,78 * 2,37 daje nam 4324,73 zł.

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100 % wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek.

NIE POBIERA SIĘ OPŁAT za usunięcie drzew lub krzewów:

1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń

5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;

7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;

8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;

9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm,nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

12) z grobli stawów rybnych;

13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących

usuwanie drzewKara nakładana za bezprawne usunięcie drzew lub krzewów

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;

2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;

3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Administracyjną karę pieniężną, ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie ustalonych stawek.

Stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni wynoszą:

1) dla trawników ? 55,93 zł

2) dla kwietników ? 480,37 zł

Termin płatności kar wymierzonych na odracza się na okres 3 lat, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów.

Kara jest umarzana po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu albo odtworzeniu korony drzewa. W razie stwierdzenia braku żywotności drzewa lub krzewu albo nieodtworzenia korony drzewa karę uiszcza się w pełnej wysokości, chyba że drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

 

Copyright © 2021 Pielęgnacja drzew-ekspertyzy dendrologiczne- wycinka drzew Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

template:grafikeria.pl