Tree of life
 
 
polski??????
filler2

Co wchodzi w zakres ekspertyzy dendrologicznej

W przedmiotowym zakresie możemy wyróżnić 2 warianty ekspertyzy dendrologicznej w zależności od zastosowanej metody badania.

ekspertyzyI WARIANT  ? bardzo szczegółowa ekspertyza dendrologiczna zawierająca:

 • lokalizację/adres: numeracja drzew według rejestru wojewódzkiego lub gminnego
 • sylwetkę korony
 • wymiary drzewa
 • opis stanu drzewa i warunków siedliskowych z rozbiciem na koronę, pień i korzenie
 • stan najbliższego otoczenia drzewa (pod rzutem jego korony) pod kątem typu gleby, jej stopnia ubicia, stanu i pH
 • dotychczas wykonane zabiegi
 • ocenę stanu zdrowotnego w szczególności witalności drzewa
 • obecność chorób i szkodników
 • ocenę statyki drzewa
 • ocenę wartości kompozycyjnej, kulturowej i roli pomnika w otoczeniu
 • ewentualną kolizję
 • aranżację otoczenia i poprawę warunków siedliskowych
 • konieczność zabiegów i zalecenia oraz ich zakres, w tym zabezpieczenia drzew i ewentualną konieczność wycinki drzewa
 • dokumentację fotograficzną (m. In. 3 fotografie dla jednego drzewa: całość, kontekst i detale)

Ocena stanu wnętrza pnia danego drzewa wykonywana jest przez dendrologa metodą nieinwazyjną, czyli przy pomocy rezystografu lub tomografu komputerowego.

Dla każdego drzewa przygotowuje się odrębną dokumentację.

ekspertyzyII WARIANT ? ekspertyza dendrologiczna wykonana metodą VTA ? wizualną metodą oceny drzew, zawierająca:

 •  opis ogólny drzew
 • weryfikacja gatunków drzew
 • dokonanie pomiaru podstawowych parametrów dendrologicznych (pierśnice, tj. obwody pni zmierzone na wys. 130 cm od gruntu, średnice koron oraz wysokości drzew lub dokonanie innych pomiarów, np. odległości od budynków, drogi, itp.)
 • określenie wieku drzew (w latach)
 • opis uszkodzeń każdego z drzew ? jeśli istnieje
 • ocenę i opis czy zabiegi przeprowadzone na drzewach w poprzednich latach były wykonane w sposób prawidłowy, jeżeli nie to należy wskazać z jakich powodów, czy zły stan drzew jest konsekwencją przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych
 • ocenę i opis stanu zdrowotnego drzew oraz dokonanie oceny zachowania ich żywotności ? oddzielnie dla każdego drzewa
 • wskazanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych dla drzew, które takich zabiegów wymagają
 • wskazanie czy w obrębie zadrzewień występują gatunki chronione i gniazda ptasie
 • opis jakie działania należy podjąć w celu poprawy żywotności i kondycji drzew
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w zakresie dotyczącym najważniejszych elementów przedstawionych w ekspertyzie)
 • sporządzenie dokumentacji dla każdego drzewa oddzielnie w postaci metryki-konspektu
 

Copyright © 2021 Pielęgnacja drzew-ekspertyzy dendrologiczne- wycinka drzew Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

template:grafikeria.pl