Tree of life
 
 
polski??????
filler2

Obowiązek zabezpieczenia drzew i krzewów na terenie budowy, przy prowadzeniu prac ziemnych oraz wszelkich prac z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego
- zasady i podstawa prawna 

Teren  budowy jest miejscem, gdzie szczególnie występują liczne zagrożenia dla drzew i krzewów w postaci bezpośrednich uszkodzeń lub niekorzystnych zmian warunków siedliskowych. Dlatego też żadne drzewa i krzewy na placu budowy nie mogą pozostać bez skutecznego zabezpieczenia.

Zarówno przepisy Ustawy o ochronie przyrody (Art. 82. 1) w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.", jak i przepisy Ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22) określają, że obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym również istniejących drzew i krzewów, spoczywa na wykonawcy robót. Inwestor zobowiązany jest do dopilnowania, aby wykonawca robót zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami.

Niedopełnienie obowiązku właściwego zabezpieczenia drzew oraz krzewów na terenie inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia drzew i krzewów, naraża wykonawcę prac na karę pieniężną naliczaną na podstawie:  

 1. Art. 88 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.):
  Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
  1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
  2) (....);
  3) (...).
 2. Art. 88 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody:
  Termin płatności kar wymierzonych na podstawie ust. 1 odracza się na okres 3 lat, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów

Art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody: Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1, ustala się, (....), w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów 

Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia (na wys. 130 cm od ziemi) oraz rodzaju i gatunku drzewa, opłatę za krzewy nalicza się za każdy m2 powierzchni zajętej przez krzewy. 

 

Copyright © 2021 Pielęgnacja drzew-ekspertyzy dendrologiczne- wycinka drzew Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

template:grafikeria.pl