Tree of life
 
 
polski??????
filler2

ekspertyzyCo to jest inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja dendrologiczna)?

Inwentaryzacja zieleni jest ilościowym zapisem drzew i krzewów wraz z rozpoznaniem ich gatunków oraz określeniem ich rozmieszczenia w terenie i parametrów dendrometrycznych. Wyniki pomiarów wykonanych w terenie, zestawiane są w formie tabelarycznej, opisowej oraz graficznej.

Prawidłowo wykonana inwentaryzacja powinna uwzględniać obwód pnia zmierzony na wysokości 130 cm nad ziemią, wysokość drzewa, zasięg korony drzewa oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu. 

Warto zaznaczyć, iż inwentaryzacja zieleni powinna zostać wykonana na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu objętego inwestycją (a w szczególności układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu), ze wskazaniem zaistniałych kolizji drzew lub krzewów z tą inwestycją.

ekspertyzyW jakim celu wykonujemy inwentaryzację zieleni?

Inwentaryzacja zieleni jest wykonywana na etapie uzgadniania inwestycji budowlanych, w celu określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją i uzyskiwania ewentualnych zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów. 

Inwentaryzacja zieleni jest także materiałem wyjściowym do planowania przestrzennego i projektów rewitalizacji czy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jest jednym z bardzo ważnych elementów, zwłaszcza w miastach, przy wycenie nieruchomości. Warto przy tym zaznaczyć, że zdrowe, rozwinięte drzewa mogą zwiększyć wartość nieruchomości o 10-15 procent, zaś drzewa właściwie rozmieszczone wokół budynku mogą zredukować zapotrzebowanie na używanie klimatyzacji o około 30% i zaoszczędzić 20-30% energii używanej do ogrzewania. 

ekspertyzyJaka jest podstawa prawna wymogu wykonania inwentaryzacji zieleni?

Ustawa Prawo budowlane (art.34) określa szczegółowo, co projekt budowlany, stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powinien zawierać, a mianowicie:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;

3) stosownie do potrzeb:

a) z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 pkt 6, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,  

b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno- inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, precyzuje zaś co powinienzawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, a mianowicie m.in. ?...ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu?.

 

 


 

Copyright © 2021 Pielęgnacja drzew-ekspertyzy dendrologiczne- wycinka drzew Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

template:grafikeria.pl